งดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากขณะนี้มีผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเป็นจำนวนมาก จึงของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หากท่านใดต้องการร่วมทำบุญกับมูลนิธิ สามารถโอนเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเดินทางของผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาและผ่าตัด ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เลขที่บัญชี: 551-4-12873-0 มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณศรวณี ศรีอินทร์ บริจาคตุ๊กตา

คุณศรวณี ศรีอินทร์ บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณชยุต วรภัทรภวัน บริจาคสิ่งของ

คุณชยุต วรภัทรภวัน บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของ

คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตา

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

Robin Olds American Legion Post TH01 บริจาคเงิน 35,000 บาท

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 คุณ Ted และทีม Robin Olds American Legion Post TH01 บริจาคเงิน 35,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ และทีม Khontemporary Art Space ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ  คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการทำพัดกระดาษคลายร้อนและระบายสี ซึ่งมีนางสาวธนพร นาใจดี, นายณัชภพ ดุรงค์ดำรงชัย, นางสาวณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล, นางสาวพรลภัส เอกพันธุ์, นางสาวปาณิศา สวัสดิ์ไชย และนางสาวกฤษฤดี อัศวจิตต์ภักดี จิตอาสาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเนตรนภา บริจาคของเล่น

คุณเนตรนภา บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณดวงพร นันทสำเริง บริจาคตุ๊กตา

คุณดวงพร นันทสำเริง บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้

คุณปุณยดา จริยะกุลโชค บริจาคของใช้แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม