ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ปรึกษาหารือการจัดโครงการเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ เข้าปรึกษาหารือการจัดโครงการ การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กับ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น