วิสัยทัศน์

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในศูนย์การดูแลผู้ป่วยชั้นนำของเอเชีย (1 ใน 10 ด้านบริการ และ 1 ใน 15 ด้านวิจัย) ดำเนินการด้านการศึกษา วิจัย และบริการที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

ให้บริการแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาวะทางสังคม และนโยบายด้านสุขภาพ

ค่านิยม

Ta-Wan-Chai (T.W.C.)

T = Target to Balance
& Sustainability
สร้างความสมดุลและยั่งยืน
W = Working Together มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่เก่ง ดี และมีความสุข และความร่วมมือที่เห็นคุณค่าร่วมซึ่งกันและกัน
C = Commitment to Quality การมุ่งมั่นต่อคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  1. ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าผู้ยากไร้ เพื่อเข้ารับการรักษา
  2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า
  3. สนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการทางศรีษะและใบหน้าและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
  4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบริหารวิชาการอันเป็นประโยชน์ของศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้โครงการตะวันฉาย)
  5. ดำเนินกิจกรรมหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้านสาธารณประโยชน์
  6. ไม่สนับสนุนและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

แนวทางการทำงาน