มูลนิธิตะวันฉายฯ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในศูนย์การดูแลผู้ป่วยชั้นนำของเอเชีย  ดำเนินการด้านการศึกษา วิจัย และบริการที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ

การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

ให้บริการแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

ส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สภาวะทางสังคม และนโยบายด้านสุขภาพ

ค่านิยม

Ta-Wan-Chai (T.W.C.)

T = Target to Balance
& Sustainability
สร้างความสมดุลและยั่งยืน
W = Working Together มุ่งเน้นการสร้างทีมงานที่เก่ง ดี และมีความสุข และความร่วมมือที่เห็นคุณค่าร่วมซึ่งกันและกัน
C = Commitment to Quality การมุ่งมั่นต่อคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตะวันฉายฯ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

  1. ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า เพื่อเข้ารับการรักษา และการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าและครอบครัว รวมถึงชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการดำรงชีวิต ด้านสังคม ด้านการส่งเสริมพลังอำนาจ และด้านอื่นๆ
  3. สนับสนุนการค้นคว้า และการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการทางศีรษะและใบหน้า และการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
  4. สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาการบริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ของศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้โครงการตะวันฉาย)
  5. ดำเนินกิจกรรมหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้านสาธารณประโยชน์
  6. ไม่สนับสนุนและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

เอกสาร ข้อบังคับมูลนิธิตะวันฉาย

แนวทางการทำงาน