คณะที่ปรึกษามูลนิธิตะวันฉายฯ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ปรึกษา

(2556-ปัจจุบัน)

ดร.มีชัย วีระไวทยะ

ที่ปรึกษา

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ที่ปรึกษา

นางอารยา อรุณานนท์ชัย

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

ที่ปรึกษา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ

ที่ปรึกษา

รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร

ที่ปรึกษา

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ/ศ.พิเศษ
ดร.สุมนต์ สกลไชย

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ที่ปรึกษา

นายสนิท สุวรรณศร

ที่ปรึกษา

รศ.พทญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ

ที่ปรึกษา

นางสุดใจ ธนไพศาล

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ (วาระ 17 กันยายน 2561 ถึง16 กันยายน 2565)

นายบวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

ประธานกรรมการ

น.ส.สุชาดา คุณวาสี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางเบญจมาศ พระธานี

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางวีระวรรณี ตันตาปกุล

กรรมการและเหรัญญิก

น.ส.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี

กรรมการและเลขานุการ

นายเนาวรัตน์ สังคมกำแหง

กรรมการ

นายพลากร สุรกุลประภา

กรรมการ

นายสมศักดิ์ นิติโยธิน

กรรมการ

นายบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์

กรรมการ

นางเครือวัลย์ ชาญนุวงศ์

กรรมการ

นางทัศนีย์ วังศรีมงคล

กรรมการ

นางสุธีรา ประดับวงษ์

กรรมการ

นางจินตนา บุญจันทร์

กรรมการ

น.ส.สุทธิกานต์ ก่อสกุล

กรรมการ

นายบัญชา พระพล

กรรมการ

เจ้าหน้าที่

นางยุพิน ปักกะสังข์

พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

น.ส.นันท์นลิน มุ่งมานิตย์มงคล

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

น.ส.นงลักษณ์
พรมขอนยาง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางชิโนรส ปิยกุลมาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

น.ส.พัชริดา ชูสุข

เจ้าหน้าที่

น.ส.พัทธ์ชนก เชาวน์ชื่น

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

น.ส.ฐิตินันท์ สุพรรณคุ้ม

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว