คณะที่ปรึกษามูลนิธิตะวันฉายฯ

พระเทพญาณวิศิษฎ์

องค์อุปถัมภ์

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ปรึกษา

(2556-ปัจจุบัน)

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

ที่ปรึกษา

นางอารยา อรุณานนท์ชัย

ที่ปรึกษา

ดร.มีชัย วีระไวทยะ

นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

ที่ปรึกษา

คุณสนิท สุวรรณศร

ที่ปรึกษา

ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล

ที่ปรึกษา

คุณสุดใจ ธนไพศาล

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ (วาระ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 14 พฤศจิกายน 2569)

คุณบวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

ประธานกรรมการ

คุณสุชาดา คุณวาสี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

คุณเบญจมาศ พระธานี

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

คุณวีระวรรณี ตันตาปกุล

กรรมการและเหรัญญิก

คุณกอบกุลยา จึงประเสริฐศรี

กรรมการและเลขานุการ

คุณเนาวรัตน์ สังคมกำแหง

กรรมการ

คุณพลากร สุรกุลประภา

กรรมการ

คุณสมศักดิ์ นิติโยธิน

กรรมการ

คุณบุญเชิด โพธิ์หมื่นทิพย์

กรรมการ

คุณเครือวัลย์ ชาญนุวงศ์

กรรมการ

คุณทัศนีย์ วังศรีมงคล

กรรมการ

คุณสุธีรา ประดับวงษ์

กรรมการ

คุณยุพิน ปักกะสังข์

กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

คุณสุทธิกานต์ ก่อสกุล

กรรมการ

คุณบัญชา พระพล

กรรมการ

เจ้าหน้าที่

คุณนันท์นลิน มุ่งมานิตย์มงคล

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

คุณนงลักษณ์ แสนธารณะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณชิโนรส ปิยกุลมาลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

คุณพัชริดา ชูสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งฯ

คุณฐิตินันท์ สุพรรณคุ้ม

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว

คุณจิรนันท์ สุวรรณไชยรบ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการต่างประเทศ