ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี บริจาคขนมสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี บริจาคขนมสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณมาลิเพ็ญ ถือมาลา บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณมาลิเพ็ญ ถือมาลา บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณศันสนีย น้อยสคราญ บริจาคของให้กับน้องตะวันฉาย

คุณศันสนีย น้อยสคราญ บริจาคของให้กับน้องตะวันฉาย สำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉายในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณจินดา เอี่ยมรัศมีกุล บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณจินดา เอี่ยมรัศมีกุล บริจาคของเล่นสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณนงนภา บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณนงนภา บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

เราขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง “มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม” ให้แก่น้องตะวันฉาย ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในอันพึงปรารถนาทุกประการ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ

คุณธัญญลักษณ์ ทิพยพรกุลและคณะ บริจาคเงิน 20,000 บาท

คุณธัญญลักษณ์ ทิพยพรกุลและคุณแม่ คุณปรีชัยและคุณสุมาลี กู้เกียรตินันท์  คุณฉัตรชนกและคุณพีรญา ทิพยพรกุล บริจาคเงิน 20,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ครอบครัวสิริกานต์ คุ่ยยกสุย บริจาคตุ๊กตาสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ครอบครัวสิริกานต์ คุ่ยยกสุย (อ.ดร.จอย) บริจาคตุ๊กตาสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม 

คุณวัลลดา นรโชติสิริและคณะ บริจาคเงินและมอบสิ่งของ

คุณวัลลดา นรโชติสิริและคณะ บริจาคเงิน 8,300 บาทและมอบสิ่งของ ได้แก่ นม UHT จาก บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 10 ลัง และสบู่เหลว ยาสีฟัน จากโรงเรียนอนุบาลกุลศิริ แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าและครอบครัว โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และ คุณยุพิน ปักะสังข์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม