กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ น้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรมการทำพัดกระดาษคลายร้อนและระบายสี ซึ่งมีนางสาวธนพร นาใจดี, นายณัชภพ ดุรงค์ดำรงชัย, นางสาวณัฐวรา จันทร์วรชัยกุล, นางสาวพรลภัส เอกพันธุ์, นางสาวปาณิศา สวัสดิ์ไชย และนางสาวกฤษฤดี อัศวจิตต์ภักดี จิตอาสาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน พาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด และคณะ บริจาคเงินและมอบทุนการศึกษาแก่น้องตะวันฉาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 คุณสิทธิศักดิ์ มหาสิทธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด, ครอบครัวแม่จู แซ่หว่อง, คุณวิไลลักษณ์ จันทร์เจริญและครอบครัว, คุณเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย, คุณอิสรีย์ จังกุปาหนวัฒน์, นพ.เกรียงศักดิ์ ลาภจตุรพิธและครอบครัว, ครอบครัวเจริญพานิช และคุณวิชาญ เลิศวิชญกมล มอบทุนการศึกษาให้กับน้องตะวันฉาย คนละ 2,000 บาท จำนวน 30 คน เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และบริจาคเงิน 26,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ รองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คุณณัฐริกา กองทอง นักสังคมสงเคราะห์…

มูลนิธิตะวันฉายฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 มูลนิธิตะวันฉายฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ ลานทางเดินหน้าศูนย์ตะวันฉาย โดยมีรองศาสตราจารย์พูนศักดิ์ ภิเศก ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ เป็นประธานเปิด คุณณัฐริกา กองทอง นักสังคมสงเคราะห์  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมพร บุบผา โรว์ลีย์ ห้องผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพิธีกร ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณวัชรพงษ์ เจริญสุข นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์เสกสันต์ วิชัยพล และทีมจากบ้านชีวาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ จิตอาสาจากโรงเรียนวัฒนา พาน้องตะวันฉายทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และจับของรางวัลจากผู้อุปการะ มีน้องตะวันฉายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 13 คน และผู้ป่วยทั่วไป ได้รับประทานอาหาร ไอศกรีม ผลไม้…

มูลนิธิตะวันฉายฯ ออกเยี่ยมบ้านและโรงเรียนน้องตะวันฉายเพื่อประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษา และคุณภาพชีวิต

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานศูนย์การดูแลผู้ป่วยฯ คุณหัฎฐกร สำเร็จดี นักจิตวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณวัชรพงษ์ เจริญสุข นักสงคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณนงลักษณ์ แสนธารณะ เจ้าหน้าที่ธุรการมูลนิธิตะวันฉายฯ และคุณนันท์นลิน มุ่งมานิตย์มงคล เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินมูลนิธิตะวันฉายฯ ออกเยี่ยมบ้านน้องตะวันฉาย จังหวัดยโสธร เพื่อประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษา คุณภาพชีวิต และมอบทุนการศึกษา โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คุณโสฬส บุญทศ นายกอบต.กระจาย คุณสพรั่งศักดิ์ สิงหา รองนายกอบต.กระจาย คุณกรอบศักดิ์ ศรีเมืองบุญ เลขานุการอบต.กระจาย คุณอฎาภา เครือศรี รองปลัดอบต.กระจาย พ.จ.อ.ศตวรรษ นามโคตร หัวหน้างานพัฒนาชุมชนอบต.กระจาย คุณศุภชัย…

ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค จ.เชียงราย

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ YMCA เชียงราย นพ. บุญเลิศ โกฏิเสถียรกุล และ พญ. ภวิตรา สุขผล ในการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แถบชายแดนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ให้ได้รับการผ่าตัด ดูแล รักษา นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คและมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย

โครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ครั้งที่ 2/2566”

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า และศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า (ศูนย์ตะวันฉาย) ร่วมกับ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัด โครงการตะวันฉายปันรอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ครั้งที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน เมืองท่าแขก สปป.ลาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากมูลนิธิตะวันฉายฯ และองค์กร Smile Train ในการช่วยเหลือการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกพูด แบบสหวิทยาการ โดยทีมสหวิทยาการจากศูนย์ตะวันฉาย และเครือข่ายศัลยแพทย์ตกแต่งจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลนครพนม สืบเนื่องจากครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2566 ซึ่งได้ให้การผ่าตัดรักษาซ่อมแซมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ไป จำนวน 32 ราย และยังคงเหลือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกจำนวน 17 ราย ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือผ่าตัดรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลรักษา ผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ให้กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และฝึกพูดแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว…

“โครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11” (ค่ายตะวันฉาย)

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า จัด “โครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11” (ค่ายตะวันฉาย) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ค้ำคูณ อ.อุบลรัตน์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คุณเครือวัลย์ ชาญนุวงศ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นและกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ  รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณภาณี เดชาสถิตย์ หัวหน้าหอผู้ป่วย 3 ค. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณสุทธิกานต์ ก่อสกุล หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์และกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ บุคลากรทางการแพทย์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1.เพื่อให้บริการที่สมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า…

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดคอนเสิร์ต Soundkaen Music Festival มอบของบริจาคให้แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ปรวรรณ เสนาไชย วิชาเอกการตลาด และนักศึกษาทีมงานผู้จัดคอนเสิร์ต Soundkaen Music Festival ส่งมอบของบริจาคที่ได้รับจาคผู้สนับสนุน โดยมี ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิ รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล และคุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉาย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

โครงการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลสกลนคร โดยใช้โมเดลการดูแลของศูนย์ตะวันฉาย

มูลนิธิตะวันฉายฯ ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลสกลนคร ร่วมกันจัดโครงการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลสกลนคร โดยใช้โมเดลการดูแลของศูนย์ตะวันฉาย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กาชาดจังหวัดสกลนคร สโมสรโรตารีกรุงเทพ และองค์กร Smile Train ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เพื่อนำโมเดลการดูแลรักษาที่สมบูรณ์แบบของศูนย์ตะวันฉาย มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลผ่าตัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โดยการบริการวิชาการและบริการสุขภาพ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสุพัตรา แร่ทอง (รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร) นพ.พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สกลนคร) รศ.นพ.พูนศักดิ์ ภิเศก (ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย) รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา (ประธานกรรมการศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ) ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น (ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ) ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขการพูดและภาษา)…

โครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น” ณ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว

โครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น” ณ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2566 โดยความร่วมมือของมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน ทั้งนี้ ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก ดร.สมสะอาด อุ่นสีดา รองเจ้าแขวงคำม่วน นางสาวธิติยา ปานมณี รองกงสุลใหญ่ แขวงสะหวันนะเขต ดร.แก่นจัน ทองสะหวัด หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงฯ ดร.แก้วอุดม ลอดทำมะวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงฯ นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม คุณเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ  ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ผศ.ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ และบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มข. และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน ให้เกียรติเข้าร่วม เมื่อวันที่ 24 เมษายน…