มูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 ณ บ้านกลางสวน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.แพรว โคตรุฉิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ประธานกรรมการศูนย์ตะวันฉายและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม นิสิต/นักศึกษาแพทย์ แพทยสภาและสหพันธ์นักศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 70 คน น้องตะวันฉายและผู้ปกครอง จำนวน 15 ครอบครัว…