ศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (รนบ 07) บริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องตะวันฉาย

ศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขน (รนบ 07) ได้แก่ คุณพิชิตชัย บัวสาย, คุณเสาวลักษณ์ ชัยนุกูลศิลา, คุณนพัสร เธียรทิพยนันท์, คุณณภัค อภิโชคดลทิชา, คุณทิพวรรณ ไทรโรจน์รุ่ง และคุณเบญจวรรณ บริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณปัทธมน บริจาคของเล่นให้กับน้องตะวันฉาย

คุณปัทธมน บริจาคของเล่นแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณปัญณพงศ์ และ คุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ บริจาคเงิน 6,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 คุณปัญณพงศ์ โอสถานุเคราะห์ และ คุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ บริจาคเงิน 6,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณสาธิดา หาญวานิช บริจาคสิ่งของให้กับน้องตะวันฉาย

คุณสาธิดา หาญวานิช บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณภาวิณี โตอนันต์ บริจาคตุ๊กตาให้กับน้องตะวันฉาย

คุณภาวิณี โตอนันต์ บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คลินิกฝึกพูด บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คลินิกฝึกพูด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ศาสตราจารย์มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ บริจาคตุ๊กตาสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ศาสตราจารย์มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ บริจาคตุ๊กตาสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณสาธิดา หาญวานิช บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณสาธิดา หาญวานิช บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณรัตนาภรณ์ จิตวิริยนนท์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณรัตนาภรณ์ จิตวิริยนนท์ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม  

คุณชุตินันท์ ชลประเสริฐ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คุณชุตินันท์ ชลประเสริฐ บริจาคสิ่งของสำหรับจัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม