คุณภัทรพล ศิลปาจารย์ บริจาคเงินสมทบกองทุน ๘๔ รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อฯ จำนวน 50,000 บาท

คุณภัทรพล ศิลปาจารย์ ร่วมบริจาคในโรงการ ๘๔ รอยยิ้ม ทำดีตามรอยพ่อฯ จำนวน 5 รอยยิ้ม เป็นเงิน 50,000 บาท รับมอบโดย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิและพยาบาลประสานงานฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

คุณมรกต – คุณรจนา คุณเรข์ณพัศ มอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท

คุณมรกต คุณรจนา คุณเรข์ณพัศ คุณธชย ศรีนพรัตนกุล คุณวรา สวนาพร คุณโมลิกา โอสายไทย คุณเจติญา ปิยะวัฒนกุล และครอบครัว คุณคะนึงจิตร ชาติธรรมรักษ์ และครอบครัว คุณธนพล พูลนิติพร มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ จำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คุณโดนัลด์-คุณดวงใจ สุคนธมาน เบอร์รี่ และ น.ส.ปณิดา เธียรถาวร มอบเงิน จำนวน 500 บาท

คุณโดนัลด์-คุณดวงใจ สุคนธมาน เบอร์รี่ และ น.ส.ปณิดา เธียรถาวร มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ จำนวน 500 บาท พร้อมด้วยขนมขบเคี้ยวมอบแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ รับมอบโดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2555

โครงการเอไอเอและมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมใจ สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

จากความร่วมมือในการจัดโครงการเอไอเอและมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมใจ สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 2 ที่ได้ให้การสนับสนุนการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยกลุ่มความพิการร่วมอื่นๆ รวม 80 ราย ให้ได้รับการผ่าตัดรักษาแก้ไขภาวะความพิการแต่กำเนิด ในปีพ.ศ. 2552 ระหว่างศูนย์ตะวันฉาย โรงพยาบาล   ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand) จากการสนับสนุนของบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล เอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถดำเนินการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยจำนวน 80 รายได้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือน ผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ดังนั้นในปีพ.ศ. 2554 มูลนิธิตะวันฉายฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล เอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) จึงได้ร่วมจัดโครงการเอไอเอและมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมใจ สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 2 อีกครั้ง โดยจัดพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า ชั้น…

คุณสุวิมล-คุณอริศร์ ยังประภากร บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

คุณจรรยพร ยังประภากรและครอบครัว เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากคุณสุวิมล-คุณอริศร์ ยังประภากร จำนวน 5,000 บาท และถ่ายภาพร่วมกับทีมทันตแพทย์หญิง ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต้ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

ด.ช.นฤต ยังประภากร พร้อมด้วยคุณพ่อและคุณแม่ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท

ด.ช.นฤต ยังประภากร พร้อมด้วยคุณพ่อและคุณแม่ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท รับมอบโดย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิและพยาบาลประสานงานฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คุณจรรยาพร ยังประภากร บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท

คุณจรรยาพร ยังประภากร บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท รับมอบโดย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิและพยาบาลประสานงานฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

คุณรังสี ชาญนุวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท

คุณเครือวัลย์ ชาญนุวงศ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากคุณรังสี ชาญนุวงศ์ จำนวน 1,000 บาท รับมอบโดย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิและพยาบาลประสานงานฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

คุณธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล บริจาคเงินแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

คุณธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล Brand Manager Banana IT บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเงินแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553

ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริจาคอาหารแห้งและสิ่งของ

ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมพนักงาน บริจาคอาหารแห้งและสิ่งของสำหรับมอบแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รับมอบโดย คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิและพยาบาลประสานงานฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553