คุณกมลพร เบญจรงคกุล พร้อมครรอบครัวและเพื่อน ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 440,000 บาท

คุณกมลพร เบญจรงคกุล ครอบครัว และเพื่อน ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันเกิด “คุณเบล กมลพร” จำนวน 440,000 บาท โดยมี รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รศ.ทพญ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล คุณยุพิน ปักกะสังข์ และคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566