ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น บริจาคเงิน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ บริจาคเงิน 10,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี บริจาคเงิน 3,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ บริจาคเงิน 3,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ และคุณคุณยุพิน ปักกะสังข์ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณสุภาวิตา พงศ์สกุล บริจาคเงิน 500 บาท

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณสุภาวิตา พงศ์สกุล บริจาคเงิน 500 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

ครอบครัวตันติรัศมี บริจาคเงิน 5,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ครอบครัวตันติรัศมี บริจาคเงิน 5,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมี คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิตะวันฉายและที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉายเป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

งดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากขณะนี้มีผู้บริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเป็นจำนวนมาก จึงของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หากท่านใดต้องการร่วมทำบุญกับมูลนิธิ สามารถโอนเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ในการเดินทางของผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาและผ่าตัด ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เลขที่บัญชี: 551-4-12873-0 มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณศรวณี ศรีอินทร์ บริจาคตุ๊กตา

คุณศรวณี ศรีอินทร์ บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณชยุต วรภัทรภวัน บริจาคสิ่งของ

คุณชยุต วรภัทรภวัน บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของ

คุณเกด เอื้อวิทยา บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตา

คุณเจศิตา ลิมปนชัยพรกุล บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

Robin Olds American Legion Post TH01 บริจาคเงิน 35,000 บาท

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 คุณ Ted และทีม Robin Olds American Legion Post TH01 บริจาคเงิน 35,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ และทีม Khontemporary Art Space ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ศาสตราจารย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ศาสตราจารย์เบญจมาศ พระธานี รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ  คุณสุธีรา ประดับวงษ์ ที่ปรึกษาศูนย์ตะวันฉาย คุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม