พระเทพ พระราชทาน บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ.2561

มูลนิธิตะวันฉายฯ ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร คำประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ 1) ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่ยากไร้เพื่อเข้ารับการรักษา 2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพ  3) สนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล 4) สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาการบริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ของศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 5) ดำเนินหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้านสาธารณประโยชน์  โดยดำเนินงานภายใต้รูปแบบ “การดูแลที่สมบูรณ์แบบ” (Comprehensive Care) ใช้กรอบขององค์การอนามัยโลก WHO 2010 ในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิต สังคม และการสร้างเสริมพลังอำนาจ โดยการทำงานร่วมกันของทีมสหวิทยาการจากหลายสาขาวิชาชีพของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้รับคำตรัสชมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา…

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ เฝ้ารอรับเสด็จและถวายรายงาน ชุดหนังสือกราบบังคมทูลถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่ม ได้แก่ รายงาน “จากโครงการตะวันฉายสู่การดูแลที่มีคุณภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืนของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการต่อศีรษะและใบหน้า” คู่มือผู้ปกครอง เล่ม 1 “แนวทางการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่” คู่มือผู้ปกครอง เล่ม 2 “อุบัติการณ์ สาเหตุ การป้องกันภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ทำความรู้จัก ทราบสาเหตุ อุบัติการณ์ การป้องกัน” รายงานประจำปีมูลนิธิตะวันฉายฯ ประจำปี 2552 รายงานประจำปีมูลนิธิตะวันฉายฯ ประจำปี 2553

รางวัลมีชัย วีระไวทยะ ประจำปี พ.ศ. 2554 (สาขาการพัฒนาสังคมชนบท) จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุม เนื่องในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ทำความดีเพื่อสังคมในสาขาการพัฒนาสังคมชนบท เพื่อรับรางวัลมีชัย วีระไวทยะ (สาขาการพัฒนาสังคมชนบท) ดังกล่าว มีการเสนอผลงานของบุคคลและองค์กรจำนวน 19 ราย เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ครอบคลุมงานด้านการพัฒนาชนบทที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง งานสาธารณสุขและสุขภาพ งานพลังงานทดแทน การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ       ผู้พิการ คณะกรรมการตัดสินเห็นชอบให้  ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า จ.ขอนแก่น เป็นบุคคลที่สมควรยกย่องให้ได้รับรางวัลมีชัย วีระไวทยะ ประจำปี 2554 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะและมีผลงานดีเด่นหลายด้าน โดยเฉพาะ การจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายของทีมงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ต้องการการดูแลรักษาแบบองค์รวมและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยมีมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่มีการละเลยปัญหาหรือเกิดการรักษาที่ซ้ำซ้อน โดยศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขาดแคลน ยังมีความผิดปกติหลงเหลืออยู่ หรือยังไม่ได้รับโอกาสทางการรักษา และมุ่งขยายผลการดำเนินงานลงสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการรักษา การส่งต่อเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ…

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น และรศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี ถวายรายงานผลการดำเนินกิจกรรมแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสิริคุณากร (อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศิษย์เก่า และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด ในการดังกล่าว ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดเตรียมนิทรรศการโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผลงานด้านการวิจัย และผลงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการวิจัย และผลงานด้านบริการในนามของมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ซึ่งผู้ถวายรายงาน ได้แก่ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย และประธานกรรมการมูลนิธิ  ตะวันฉายฯ และ รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี กรรมการศูนย์ตะวันฉายและกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ โดยได้ถวายรายงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การรักษาโดยทีมสหวิทยาการตามช่วงอายุ ผลลัพธ์การรักษา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมของศูนย์วิจัย ด้านบทบาทของมูลนิธิตะวันฉายฯ อาทิเช่น การจัดโครงการการฝึกพูดและการดูแลแบบ…