รางวัลมีชัย วีระไวทยะ ประจำปี พ.ศ. 2554 (สาขาการพัฒนาสังคมชนบท) จากสมาคมพัฒนาประชากรและชุม เนื่องในโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ทำความดีเพื่อสังคมในสาขาการพัฒนาสังคมชนบท เพื่อรับรางวัลมีชัย วีระไวทยะ (สาขาการพัฒนาสังคมชนบท) ดังกล่าว มีการเสนอผลงานของบุคคลและองค์กรจำนวน 19 ราย เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ครอบคลุมงานด้านการพัฒนาชนบทที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง งานสาธารณสุขและสุขภาพ งานพลังงานทดแทน การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ       ผู้พิการ คณะกรรมการตัดสินเห็นชอบให้  ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า จ.ขอนแก่น เป็นบุคคลที่สมควรยกย่องให้ได้รับรางวัลมีชัย วีระไวทยะ ประจำปี 2554 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะและมีผลงานดีเด่นหลายด้าน โดยเฉพาะ การจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายของทีมงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ต้องการการดูแลรักษาแบบองค์รวมและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยมีมูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่มีการละเลยปัญหาหรือเกิดการรักษาที่ซ้ำซ้อน โดยศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ขาดแคลน ยังมีความผิดปกติหลงเหลืออยู่ หรือยังไม่ได้รับโอกาสทางการรักษา และมุ่งขยายผลการดำเนินงานลงสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการรักษา การส่งต่อเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ…