พระเทพ พระราชทาน บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พ.ศ.2560

มูลนิธิตะวันฉายฯ ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร คำประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ 1) ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่ยากไร้เพื่อเข้ารับการรักษา 2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพ  3) สนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล 4) สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาการบริการวิชาการอันเป็นประโยชน์ของศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 5) ดำเนินหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้านสาธารณประโยชน์  โดยดำเนินงานภายใต้รูปแบบ “การดูแลที่สมบูรณ์แบบ” (Comprehensive Care) ใช้กรอบขององค์การอนามัยโลก WHO 2010 ในการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การดำรงชีวิต สังคม และการสร้างเสริมพลังอำนาจ โดยการทำงานร่วมกันของทีมสหวิทยาการจากหลายสาขาวิชาชีพของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้รับคำตรัสชมจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา…