ผู้ป่วยใหม่ ปี 2564

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้บริจาคทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิมาตลอดปี 2564 ความช่วยเหลือของท่านช่วยให้ผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เข้ารับการดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพที่สมบูรณ์แบบ โดยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน น้ำใจของท่านช่วยสร้างรอยยิ้ม ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้น แต่ช่วยสร้างความสุขให้แก่ทั้งครอบครัวของผู้ปวยอีกด้วย ความสุขที่เขาสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวให้มีความสุข พ้นจากความทุกข์ได้ นอกจากด้านสุขภาพแล้ว มูลนิธิยังช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในด้านอื่นๆ ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และเสริมสร้างพลังอำนาจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้อยู่ในครอบครัวที่สามารถพึ่งพาตนเอง มีความสุขอย่างพอเพียง และสามารถแบ่งปันแก่คนรอบข้างได้