ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บุ๊ค จ.เชียงราย

ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ YMCA เชียงราย นพ. บุญเลิศ โกฏิเสถียรกุล และ พญ. ภวิตรา สุขผล ในการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แถบชายแดนภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ให้ได้รับการผ่าตัด ดูแล รักษา นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คและมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย

โครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ครั้งที่ 2/2566”

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า และศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า (ศูนย์ตะวันฉาย) ร่วมกับ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัด โครงการตะวันฉายปันรอยยิ้ม เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ครั้งที่ 2” ขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน เมืองท่าแขก สปป.ลาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากมูลนิธิตะวันฉายฯ และองค์กร Smile Train ในการช่วยเหลือการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกพูด แบบสหวิทยาการ โดยทีมสหวิทยาการจากศูนย์ตะวันฉาย และเครือข่ายศัลยแพทย์ตกแต่งจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลนครพนม สืบเนื่องจากครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2566 ซึ่งได้ให้การผ่าตัดรักษาซ่อมแซมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ไป จำนวน 32 ราย และยังคงเหลือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกจำนวน 17 ราย ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือผ่าตัดรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลรักษา ผ่าตัดและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ให้กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และฝึกพูดแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว…