คุณปัญณพงศ์ และ คุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ บริจาคเงิน 6,000 บาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 คุณปัญณพงศ์ โอสถานุเคราะห์ และ คุณชัชมณฐ์ โอสถานุเคราะห์ บริจาคเงิน 6,000 บาท แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณสาธิดา หาญวานิช บริจาคสิ่งของให้กับน้องตะวันฉาย

คุณสาธิดา หาญวานิช บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม

คุณภาวิณี โตอนันต์ บริจาคตุ๊กตาให้กับน้องตะวันฉาย

คุณภาวิณี โตอนันต์ บริจาคตุ๊กตาแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องตะวันฉาย ขอขอบคุณที่มอบโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม