บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด มอบเงินบริจาคให้ จำนวน 20,000 บาท

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ โดยมี รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล และคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565