กิจกรรมบูรณาการ ประจำเดือนมีนาคม 2564

มูลนิธิตะวันฉายฯ และศูนย์ตะวันฉาย โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ณ ศูนย์ตะวันฉาย และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการเรื่่อง Orthodontic Treatment and Implication of Skeletal in Patient with CLP บรรยายโดย ทพญ.หทัยชนก ภารการ, และ อ.ดร.ทพญ.พุทธธิดา วังศรีมงคล แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการตรวจประเมินผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ แบบสหวิทยาการ (Integrated Cleft & Craniofacial Clinic) กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ทำสลัดโรล และระบายสี โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิตะวันฉายฯ นักสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น