Untitled Documentน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา      เพื่อช่วยเหลือให้เด็กเหล่านี้ กลับคืนสู่สังคมด้วย การเจริญเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ด้วยภาพลักษณ์ ที่สวยงาม

1. ด้านอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ วิธีการตรวจรักษาทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่จำเป็นในการรักษา และฟื้นฟูความพิการปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการ แต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้

2. ด้านค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าที่ยากไร้ด้าน การเดินทาง การอยู่รักษา การเลี้ยงดู รวมทั้งการ เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็ก ปกติ

ภาพงานวันตะวันฉาย ปี 2552
ภาพกิจกรรม รวมใจ ร้อยใจ สายใยตะวันฉาย


pets classifieds
Http://www.free-counter-plus.com
pets classifieds

 

ผู้ที่มีจิตศรัทธาจะบริจาคเป็นเงิน สามารถโอนได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง   เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีเลขที่ 551 412873 0
(Donate to SCB Bank, account number 551 412873 0)

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความร่วมมือในการดูแลและผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ณ โรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยากร ทีมสหวิทยาการ และคณะนักวิจัย ศูนย์วิจัย/ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการดูแลรักษาและการผ่าตัดที่สปป. ลาวอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กร The Smile Train มูลนิธิตะวันฉายฯ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาการดูแลรักษาผ่าตัด พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแล เทคนิคการผ่าตัด การนำสลบ การฝึกพูด และการพยาบาล รวมทั้งการวิจัยปัญหาต่างๆ ทั้งกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย/ครอบครัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลรักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และยั่งยืนต่อไป


อ่านข่าวทั้งหมด...

 

::มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

          พิธีเปิดศูนย์ฯ                                     วันตะวันฉาย 2551          ตะวันฉายสัญจรครั้งที่ 1  (จังหวัดกาฬสินธุ์) 2552                     
    

เยี่ยมบ้านมาลี (จังหวัดชัยภูมิ) 2552            5ปีศูนย์ตะวันฉาย 18 ธันวาคม 2552   

 
 
 
::เพียงทุกท่านช่วยโปรโมทเว็บไซต์นี้ต่อก็ได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ:


 
 

Copyright © 2009-2014 tawanchai-foundation.org
มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า