การศึกษาวิจัยในโครงการ “การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ”

เนื่องด้วยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทำการศึกษาวิจัยในโครงการ “การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผล (scale up) กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้พิการ คนยากจน และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในฐานะที่มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า เป็นหน่วยงานที่มีการช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ตลอดจนสนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับโรค สถาบันฯ ขอสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2566 มูลนิธิจะวันฉายฯ นำโดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ท่านปรธานกรรมการมูลนิธิ นางยุพินปักกะสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการฯ นางสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลด้านสุขภาพ