ครอบครัววังศรีมงคล บริจาคแปรงสีฟันและยาสีฟันแก่ครอบครัวตะวันฉาย

ครอบครัววังศรีมงคล นำโดย รศ.ดร.ทพญ.ทัศนีย์ วังศรีมงคล กรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ อาจารย์แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเจ้าของคลินิกสองคุณหมอจัดฟัน และ คลินิกจัดฟันสองคุณหมอ บริจาคแปรงสีพัน และยาสีฟัน จำนวน 272 ด้าม และ 456 หลอด ตามลำดับ โดยมีคุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

คุณวิชชุดา ปริพินิจฉัย บริจาคตุ๊กตา ให้น้องตะวันฉายเป็นประจำทุกเดือน

คุณวิชชุดา ปริพินิจฉัย ส่งตุ๊กตา จำนวน 10 ตัว มาบริจาคให้ทางมูลนิธิส่งมอบแก่น้องตะวันฉาย