ครอบครัวจิรัฐพิกาลพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท

ครอบครัวจิรัฐพิกาลพงศ์ บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท โดยมีคุณยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานการดูแลฯ คุณสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565