ประกาศ เรื่อง ขอบอกเลิกและยุติสัญญาการจัดกิจกรรมระดมทุน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอบอกเลิกและยุติสัญญาการจัดกิจกรรมระดมทุน โดยกลุ่มพลังแห่งรัก (Power of Love) เนื่องจากไม่ดำเนินการตามสัญญาที่ตกลงไว้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หนังสือบอกเลิกสัญญาการจัดกิจกรรมระดมทุน