ประกาศ เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

ด้วยที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มติที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 หมวดที่ 3 ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เพิ่มเติมข้อ 6.5 และหมวดที่ 8 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ข้อ 29 เพื่อให้การดำเนินงาน และการช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น มูลนิธิตะวันฉายฯ จึงขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิต่อนายอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังเอกสารด้านล่างนี้   ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ ข้อบังคับ มูลนิธิตะวันฉาย ฉบับใหม่ ปี 2564