มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้าได้ดำเนินกิจกรรมในปี พ.ศ.2562 ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ผู้ยากไร้ เพื่อเข้ารับการรักษา และการดูแลที่สมบูรณ์แบบตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดทางศีรษะและใบหน้าตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลกในด้านการดำรงชีวิต การเข้าสังคม และการสร้างเสริมพลังอำนาจ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สนับสนุนการค้นคว้า และการวิจัยเพื่อการป้องกันปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้าและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 สนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาการบริการวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้โครงการตะวันฉาย)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ดำเนินกิจกรรมหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ด้านสาธารณประโยชน์มูลนิธิตะวันฉายฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ ร่วมกับองค์กรภายในและภายนอก